Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-04-13

  Imieniny: Artemona, Justyny

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 582489
  • Do końca roku: 262 dni
  • Do wakacji: 73 dni

Regulamin

REGULAMIN

SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIECHOWICACH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. W Szkole Podstawowej w Gniechowicach działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.
 5. Celem działania Samorządu jest:

1/ uczenie się demokratycznych form współżycia,

2 /kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

3/ uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji,

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski, opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:

1/ zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymogami,

2/ jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3/ rozwijania swoich zainteresowań,

4/ korzystania z przywilejów uczniowskich,

5/ nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny,

 1. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
 2. W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzić ankiety.

Rozdział II

Organy Samorządu Uczniowskiego

 1. Organami Samorządu są:

1/ Zebranie wszystkich uczniów w szkole,

2/ Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,

3/ Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych,

4/ Samorządy Klasowe,

 1. Rada Samorządu  Uczniowskiego składa się z następujących osób:

1/ Przewodniczący

2/ Zastępca Przewodniczącego

3/ Sekretarz

4/ Skarbnik

 

 

Rozdział III

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

1/ reprezentuje Samorząd Uczniowski,

2/ kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,

3/ przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,

4/ organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi,

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

1/ podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działań Samorządu,

2/ opracowuje program prac Samorządu,

3/ kieruje bieżącą pracą Samorządu,

4/ informuje o prawach i obowiązkach uczniów,

5/ organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,

6/ współpracuje z przewodniczącymi klas,

 1. Zebranie Przewodniczących Samorządów Klasowych:

1/ proponuje zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego,

2/ powołuje Komisje Wyborcze,

 1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

Rozdział IV

Kadencja władz

 1. Kadencja władz organów Samorządu trwa jeden rok szkolny,
 2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Gniechowicach. W chwili odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Rozdział V

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 2. Plan działalności Samorządu,
 3. Sprawozdania z przeprowadzonych akcji,
 4. Półroczne i roczne sprawozdania z działalności Samorządu,

 

Rozdział VI

 

Tryb przeprowadzania wyborów.

 1. Wybory odbywają się co roku we wrześniu.
 2. Kandydaci do Rady zgłaszani są przez poszczególne Samorządy Klasowe od klasy IV do VI.
 3. Głosowanie jest tajne.
 4. Nazwiska kandydatów umieszczane są na kartkach do głosowania w kolejności klas od IV do VI.
 5. Głosujący stawiają znak X w kratce obok nazwiska wybranego kandydata.
 6. Uczniowie nie głosują na kandydata ze swojej klasy.
 7. Członkami Rady zostają osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
 2. Regulamin Samorządu udostępniony jest wszystkim uczniom szkoły.
 3. Zebrania Rady Samorządu zwołuje przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub opiekun Samorządu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 października 2008 r.